Cybersecurity - Digitale Veiligheid & Privacy

Deze call is gesloten

De projecten zijn toegekend, onderaan deze pagina de inmiddels lopende projecten.

Dit financieringsinstrument biedt de mogelijkheid om binnen één project fundamenteel en praktijkgericht cybersecurity onderzoek uit te voeren. Voor de aanvraag wordt een consortium gevormd, waarin tenminste een erkende kennisinstelling en tenminste een niet academische private co-financier participeert.

Waarvoor

Met deze call for proposals wil NWO tegemoet komen aan de behoefte om ketenbrede onderzoekssamenwerking op het gebied van cybersecurity te faciliteren. De Cyber Security Research Agenda (NCSRA III), opgesteld onder leiding van het Dutch Cybersecurity Platform for Higher Education and Research (dcypher) vormt de basis voor deze call.

De agenda vormt een stimulans voor multidisciplinaire samenwerking, van bijvoorbeeld computerwetenschappen, techniek, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, maar ook monodisciplinaire projectvoorstellen kunnen worden gefinancierd met dit instrument.

Het is mogelijk binnen een project meer praktijkgericht onderzoek uit te voeren in samenwerking met een onderzoeker aan een hogeschool. Projectvoorstellen dienen een wezenlijke bijdrage te leveren aan (één of meerdere van) de vijf pijlers van de NCSRA III:

  1. Design,
  2. Defence,
  3. Attacks,
  4. Governance en
  5. Privacy.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend namens consortia met ten minste één onderzoeker (de hoofdaanvrager) en eventuele medeaanvragers (WO, HBO) en ten minste één private co-financier. Een aanvrager dient te beschikken over een masterdiploma of gelijkwaardig en dient aan het project deel te nemen.

De hoofdaanvrager en medeaanvragers dient gepromoveerd en/of hoogleraar bij een Nederlandse universiteit te zijn en een aanstelling te hebben bij een NWO erkende kennisinstelling, het Nederlands Forensisch Instituut of een hogeschool voor tenminste de looptijd van het project.

Onderzoekers van hogescholen dienen te beschikken over voldoende ervaring op het desbetreffende onderzoeksgebied en met het begeleiden van wetenschappelijk onderzoek en kunnen alleen als medeaanvrager optreden.

Wat aanvragen

Binnen een multidisciplinaire domein overstijgende aanvraag kunnen minimaal twee en maximaal drie tijdelijke wetenschappelijke posities worden aangevraagd (PhD of postdoc).

Voor monodisciplinaire of multidisciplinaire projecten binnen één domein kunnen minimaal één en maximaal twee tijdelijke wetenschappelijke posities worden aangevraagd.

Voor beide varianten kunnen daarnaast personeelskosten worden gefinancierd voor hogeschool onderzoeker(s) en niet-wetenschappelijk personeel, elk tot een maximum van € 100.000.

Wanneer aanvragen

  • De deadline voor het indienen van (verplichte) vooraanmeldingen is 24 januari 2019, om 14:00 uur CE(S)T.
  • De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 16 april 2019, om 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

  1. Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel (35%)
  2. Kwaliteit van het consortium (35%)
  3. Relevantie en kennisbenutting (30%)

Procedure

Het indienen van een vooraanmelding is verplicht. Deze wordt getoetst op passendheid en ontvankelijkheid. Alle aanvragen worden ter beoordeling aan onafhankelijke, internationale referenten voorgelegd. Vervolgens krijgt de aanvrager de mogelijkheid om op de geanonimiseerde commentaren/adviezen te reageren door middel van een schriftelijk weerwoord.

Een door domeinbesturen SGW en ENW ingestelde beoordelingscommissie zal de ingediende aanvragen en de daarop betrekking hebbende stukken (referentenrapporten en weerwoorden) in onderlinge samenhang en op eigen merites te beoordelen aan de hand van de bij deze call for proposals behorende beoordelingscriteria.

Het NWO domeinbestuur SGW neemt een besluit over honorering en afwijzing van de aanvragen op basis van het honorerings-/prioriteringsadvies van de beoordelingscommissie.

Het aanvraagformulier kan gedownload worden via de website van NWO.

Actuele themas

Cybersecurity

Gerelateerde projects

Bekijk hieronder de Projecten gerelateerd aan het thema Cybersecurity - Digitale Veiligheid & Privacy