Smart solutions for horti- and agriculture

Deze call is gesloten

De projecten zijn toegekend, onderaan deze pagina de inmiddels lopende projecten.

Consortia van onderzoekers en private partijen kunnen financiering aanvragen voor onderzoek dat zich richt op slimme, nieuwe oplossingen die leiden tot duurzame en circulaire land- en tuinbouw systemen en tegelijkertijd een gezond inkomen voor boeren en land- en tuinbouw gerelateerde bedrijven mogelijk maken. Toepassing van high-tech systemen en materialen en de nieuwe mogelijkheden van ICT zullen de land- en tuinbouw helpen de maatschappelijke uitdagingen waar zij voor staan beter te adresseren.

Waarvoor

Met het "Smart Solutions for horti- and agriculture" programma stimuleert NWO funderende en precompetitive onderzoeksprojecten. Zo wil NWO de kennisbasis versterken en interdisciplinair onderzoek stimuleren dat leidt tot toepasbaarheid van kennis binnen en tussen de topsectoren Agri&Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen en ICT.
Dit programma sluit aan bij het "High Tech to feed the World" visie document dat hieronder te downloaden is als achtergrond informatie.

"Smart Solutions for horti- and agriculture" richt zich op vier onderzoeksuitdagingen:

 • Sensor systemen
 • Data verwerking en analyse
 • Modellering, controle en besluitsondersteuning
 • Activering en robotica.

Van de projecten wordt verwacht dat zij tenminste 2 van deze uitdagingen op een geïntegreerde manier adresseren.

Voor wie

Een hoofdaanvrager doet de aanvraag namens een projectconsortium. Dit projectconsortium bestaat uit tenminste één kennisinstelling en tenminste één private partij. Daarnaast kunnen andere private en/of (semi-) publieke partijen deel uit maken van het consortium. Vanwege het interdisciplinaire karakter van het programma moet ook tenminste één medeaanvrager uit een andere onderzoeksgroep deel uitmaken van het consortium.

U kunt als hoofd- of medeaanvrager optreden als u onderzoeker bent bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. De aanvragers moeten een bezoldigd dienstverband hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de financiering wordt gevraagd, en gepromoveerd en/of hoogleraar zijn.

Wat aanvragen

Voor een project kunt u maximaal 800.000 euro NWO-financiering aanvragen. Er geldt een matchingsverplichting. De NWO-financiering bedraagt minimaal 50% en maximaal 80% van het totale projectbudget. De private en publieke partners in het projectconsortium dienen gezamenlijk tenminste 20% van de projectkosten bij te dragen. Bijdragen kunnen cash (min. 10% van de benodigde financiële middelen) en in kind zijn.

Het projectbudget (NWO financiering + cash matching door partners) kan worden gebruikt voor:

 • Personele kosten: Tijdelijk wetenschappelijk personeel (promovendus, postdoc) en tijdelijk niet-wetenschappelijk personeel (analist).
 • Materiële kosten die betrekking hebben op uitgaven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek. Kosten voor kennisoverdracht, internationalisering, valorisatie en instrumentarium voor het onderzoek kunnen in beperkte mate worden begroot ten laste van het subsidie.

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen is 09 april 2019, 14:00 uur (Midden-Europese tijd).

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • A. Wetenschappelijke kwaliteit;
 • B. Potentieel voor maatschappelijke en economische toepassing.

Deze twee criteria wegen even zwaar in de beoordeling en prioritering.

Procedure

De procedure heeft de volgende stappen:

 • Vaststellen van de ontvankelijkheid van de aanvragen;
 • Beoordeling door buitenlandse referenten en wederhoor;
 • Beoordeling door een commissie bestaande uit gerenommeerde onderzoekers vanuit de relevante wetenschappelijke disciplines en vertegenwoordigers vanuit de private en maatschappelijke sector;
 • Besluit door bevoegd bestuur binnen NWO op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Deze financiering kan digitaal worden aangevraagd via de website van ISAAC

Bekijk alle documentatie voor deze call bij NWO